The Schechter Haggadah

David Golinkin and Joshua Kulp

200.00 David Golinkin and Joshua Kulp

הגדת שכטר

The Schechter Haggadah: Art, History and Commentary

350 עמ', מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשס"ט (אנגלית)

"הגדת שכטר, אמנות, היסטוריה וביאור" מציגה ניתוח ודיון מרתקים על ההתפתחות ההיסטורית של כל היבט של סדר פסח, החל מהתפתחות "מה נשתנה" דרך השימוש בחזרת כמרור ועד לדיון על כניסתם של מנהגי סדר מאוחרים להגדה ותרומתם למשמעויותיה. הגדת שכטר כוללת 115 איורים, הלקוחים מהגדות שונות משנת 1300 ועד היום. המלווים בהסברים היסטוריים, הלכתיים ואמנותיים.

כמות